Starting from November 17, 2020, the draft Law of the Kyrgyz Republic "on calling a referendum (nationwide vote) on the draft Law of the Kyrgyz Republic "On the Constitution of the Kyrgyz Republic" will be submitted for public discussion

539

Initiators: deputies of the Jogorku Kenesh Sh.Abdykerimov, A.Abzhaliev, N.Aidarov, S.Aidarov, A. Akmatov, N.Alimbekov, A.Altynbekov, O.Alybaev, A.Arapbaev, N.Arzybaev, S.Anarbaev, G.Asylbaeva, K.Baimuratov, M.Bakirov, N.Bakirov, A.Berdiev, A.Beshimbaeva, K.Bokoev, I.Gaipkulov, S.Dzhuraev, A.Dyushaliev, K.Zhaparov, K.Zholdoshbaev, T.Zhorobekov, K.Zhumaliev, Zhunus uulu Adyl, A.Zhutanov, S.Ibraev, T.Ikramov, S.Ismanov, D.Isaeva, U.Ismailov, A.Karashev, N.Karimov, A.Karybekov, S.Keldibaev, B.Kenzhebaev, K.Kerezbekov, M.Koichumanov, T.Konushbaev, A.Kulbarakov, U. T.Kydyraliev, M.Mavlyanova, M.Mamataliev, A.Mamatov, I.Mannanov, G.Moldobekova, S.Moldaliev, Zh.Musabekova, B.Nurdinov, I.Omurkulov, U.Ormonov, A.Osmonova, U.Primov, B.Raiymkulov, Z.Rysaliev, K.Ryspaev, M.Sabirov, U.Samaev, G.Samat, U.Sadikov, B.Subanbekov, A.Sultanov, B.Sydygaliev, N.Sydygaliev, N.Syrdybaev, Ch.Urumkalieva, E.Tagaev, T.Tillaev, E.Toktoshev, B.Torobaev, N.Totonov, P.Tulendybaev, O.Turdumambetov, A.Tursunbaev, B.Turusbekov, Zh.Turuskulov, Z.Esenaliev, M.Egemberdiev, A.Yusurov.

Please contact us for suggestions and comments by phone: 0312 63 86 92

Registration No. 6-1082 / 20 17.11.2020

 

Law of the Kyrgyz Republic "On calling a referendum (nationwide vote) on the draft Law of the Kyrgyz Republic" On the Constitution of the Kyrgyz Republic

Constitution of the Kyrgyz Republic

Background note to the draft Law of the Kyrgyz Republic "On the Constitution of the Kyrgyz Republic"