Contacts

Tel: + 993-12 48-22-95 (96)

Fax: + 993-12 48-22-94

Address: Ashgabat, Garashsyzlyk Shaely, 17

E-mail: kgembassy.tm@mfa.gov.kg, kyrgyzstantm@mail.ru